Trang chủ Đảng - Đoàn thể Công Đoàn KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013

Email In PDF.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC YÊN BÁI

CĐCS TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

                    Số: 16/ KHCĐ-TrHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hồng Quang, ngày 15 tháng 8 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2012 -2013

 

- Thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành Giáo dục Yên Bái

- Căn cứ nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 và những kết quả đạt được năm 2011 – 2012, BCH công đoàn xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2012 – 2013 như sau:

 

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

- Công đoàn Trường THPT Hồng Quang được thành lập ngày 25 tháng 7 năm 1999

- Tổng số công đoàn viên 58, trong đó nữ: 30, nam: 28

- Số tổ CĐ: 06 trong đó 05 tổ chuyên môn, 01 tổ Hành chính

1. Chất lượng đội ngũ: Trên đại học: 5 người, Đại học: 48, Trung cấp: 03

2.Chức năng nhiệm vụ:

-  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBGV; giáo dục, động viên CBGV phát huy vai trò làm chủ; tham gia quản lý hoạt động giáo dục trong phạm vi của nhà trường

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV và người lao động.

3. Những thuận lợi:

Công đoàn nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Chi bộ Đảng, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục luôn quan tâm chỉ đạo mọi hoạt động của công đoàn Trường;

4. Những khó khăn:           .

- Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 còn thấp, chưa bền vững

- Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chung, đồ dùng học tập còn thiếu chưa đáp ứng được việc giảng dạy theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

- Những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy của thầy, học của trò và các hoạt động của công đoàn trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

                Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm học 2011 – 2012 BCH công đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đoàn viên.

2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam đã qui định.

3. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Dạy tốt - Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN”, “Tự học - Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”; 

4.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng

5. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho BCH; tổ trưởng công đoàn,    tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

6. Tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở theo Hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục Yên Bái

7. Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

 

 III - CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên 

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..

- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục tại nhà trường.

 Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

- 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú, nội qui cơ quan.

* Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, để ĐV biết và thực hiện đúng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tính tự chủ, tự tự chịu trách nhiệm của đoàn viên.

2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, gặp khó khó khăn, hoạn nạn.

- Giám sát chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.

- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

- Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường; thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen thưởng cho con CBGV – NV đạt thành tích cao trong học tập (HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá - văn nghệ - TDTT).

- Tiếp tục huy động duy trì và phát huy tác dụng nguồn quĩ “Thăm quan học tập kinh nghiệm” theo nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, quy chế làm việc…

- Tăng cường hoạt động của BTTND, giám sát việc chi trả lương đúng, đủ, kịp thời và các chế độ chính sách đối với CBGV.

*  Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên lao động.

-  Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động.

- Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập đoàn 26/03.

- Tăng cường  hoạt động của BTTND góp phần giám sát tốt việc chi trả; đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

3 - Công đoàn với cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua.

* Công đoàn với phong trào thi đua “Hai tốt” :  

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động ĐV-LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực, phát huy tính tự chủ của người học. Các tổ CĐ tổ chức vận động giáo viên đăng ký thao giảng, dự giờ học hỏi kinh nghiệm, mỗi GV có ít nhất 10 tiết dạy sử dụng CNTT/học kỳ.

                - Phát động phong trào viết SKKN và cùng hội đồng khoa học nhà trường tổ chức chấm SKKN.

                 Chỉ tiêu phấn đấu:         

- 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

          - GV giỏi cấp trường 15-20 đ/c.

          - 100% sáng kiến kinh nghiệm đạt tư khá trở lên (đối tượng trong biên chế)

           - 100% GV đăng ký phụ đạo cho HS yếu với 5 môn: Toán, Lý, Hoá, T.Anh, Văn.

                - Trên 95% ĐVCĐ đạt Lao động TT, trong đó 30% CSTĐCS, 5% CSTĐCT

                * Công đoàn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”:            

                Nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn viên lao động thực hiện tốt phong trào cố gắng vươn lên trong giảng dạy và công tác.

                  Chỉ tiêu phấn đấu: 100% CBGV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa…     

                * Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, tìm biện pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ CB, GV vừa hồng vừa chuyên, cùng nhà trường tìm biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn 

                - Tổ chức học tập điều lệ Công đoàn và phát triển đoàn viên mới (đối với CB-GV-NV mới hợp đồng và nhận công tác).

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường trong năm học, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

                - Tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

5. Các chỉ  tiêu cụ thể về thi đua:  

               - Tập thể: Tiếp tục giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2012– 2013; 01 tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh

               - Cá nhân

                 01 đ/c được Liên đoàn LĐ Yên Bái tặng bằng khen                                        

           03 – 05 đ/c được CĐ ngành GD tặng Giấy khen

                Trên đây là Kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường THPT Hồng Quang năm học 2012 - 2013

 

 

     Nơi nhận

     - CĐ ngành, CB (để chỉ đạo)

     - BCH, các đoàn thể (phối hợp th)

    - Lưu CĐ

TM. BAN CHẤP HÀNH

                          Chủ tịch

 

                             (đã kí )

 

 

                             Nguyễn Văn Lịch

 

 

 

 

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

8/2012

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường , tổ chức cho CBGV-NLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.

- Tham mưu với chuyên môn trong việc sắp xếp, phân công lao động,  xếp thời khoá biểu hợp lý

- Phối hợp với ĐTN chuẩn bị công tác tổ chức Khai giảng năm học mới.

- Chuẩn bị kế hoạch Đại công đoàn nhiệm kì 2012-2015

 

9/2012

- Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2012-2013

- Tuyên truyền, phát động CBGV-NV hưởng ứng tháng ATGT, phòng chống ma tuý/HIV/AIDS...

- Phối hợp với nhà trường, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chưc hội nghị CNVC triển khai kế hoạch năm học.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV

- Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách công Đoàn, Quy chế thăm hỏi, thăm quan, du lịch , thi đua khen thưởng ....

- Phát động phong trào TDTT trong CBGV-NV.

- Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp

- Tiếp tục chuẩn bị KH ĐH Công Đoàn nhiệm kì 2012-2015

 

10/2012

- Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10.

- Triể khai các cuộc vận động do công đoàncấp trên phát động.

- Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015; hoàn thiện hồ sơ nộp về Công đoàn ngành.

 

11/2012

- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng 30 năm ngày nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)

- Phối hợp với chuyên môn, BTTND, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV

-Tổ chức các hoạt động VH,VN,TT trong CBGV-NV chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam

- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày 20/11/2012.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết công tác thi đua đợt I .

 

12/2012

- Phối hợp với chuyên môn thanh tra, kiểm tra các hoạt động sư phạm tại nhà trường

- Tham gia họp hội đồng thi đua khen thưởng học kì I

- Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác công đoàn học kì I

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ

- Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Ủng hộ tết vì người  nghèo, các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động

 

01/2013

- Triển khai  kế hoạch học kì II.

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm một số gia đình CBGV- NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết cổ truyền

 

02/2013

- Tổ chức cho CBGV- NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn, tiết kiệm

- Phối hợp với ĐTN tổ chức giao lưu thể thao với công đoàn bạn nhân dịp năm mới

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.

 

03/2013

- Tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3 cho CBGV và nữ sinh.

 

04/2012

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam  30/4 và ngày QTLĐ 1/5

- Cùng với chuyên môn tổ chức ôn tập chuân bị cho thi tốt nghiệp năm 2013

- Phối hợp với chuyên mon, tổ chức cho CBGV học quy chế thi tốt

nghiệp, quán triệt tốt để CBGV không VPQC thi.

 

05/2012

- Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định .

- Các tổ công đoàn họp, đánh giá thi đua, khen thưởng kì II và cả năm đối với CĐV.

- Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.

 

6-7/2012

- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề trong hè theo lịch của Sở Giáo dục.

- Tổ chức cho CBGV đi thăm quan, du lịch hè 2013.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày TBLS 27/7.

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay41
mod_vvisit_counterHôm qua95
mod_vvisit_counterTuần này221
mod_vvisit_counterTháng này3558
mod_vvisit_counterTổng cộng511354

Đang truy cập: 8

Hỗ trợ Yahoo


TIN MỚI NHẤT

Học và làm theo Bác

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIÊN

Bạn chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2015 theo phương án nào
 

LIÊN KẾT

nha dep-- biet thu-- kien truc

thiet ke kien truc

  BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI