Trang chủ Đảng - Đoàn thể Chi Bộ Đảng QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

Email In PDF.

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN LỤC YÊN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lục Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

Nhiệm kỳ  2010-2015

(Đã được Hội nghị chi bộ thông qua ngày 04/1 /2011)

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ huyện Lục Yên;

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THPT Hồng Quang xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

1. Chức năng

Chi bộ trường THPT Hồng Quang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trường THPT Hồng Quang.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho nhà trường dạy tốt, học tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường do Hiệu trưởng chuẩn bị. Lãnh đạo để cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện.

- Tập trung lãnh đạo việc thực hiện đúng Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực liên quan đến cuộc vận động “Hai không” của ngành Giáo dục.

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân theo quy định của cấp trên, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ chặt chẽ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ tài sản của nhà trường và bí mật công tác của ngành theo quy định.

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ của chi bộ theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

2.2.  Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy.

- Chi bộ có kế hoạch nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chấp hành thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và nhiệm vụ của nhà trường; tình hình tư tưởng khi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường.

- Tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của chi bộ và của nhà trường cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc quyền quản lý. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả nội dung công tác này.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện công bằng, công khai minh bạch, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về đạo đức nhà giáo.

2.3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng trong nhà trường theo quy định của Đảng, nhà nước, của đoàn thể các cấp và của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của nhà trường thuộc thẩm quyền cấp trên.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường theo quy định của Huyện uỷ và của Sở. Chú trọng lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của nhà trường nhằm đáp ứng có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chi bộ và chi uỷ nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết đề nghị Giám đốc Sở xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, đối với các chức danh lãnh đạo nhà trường.

2.4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

- Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên… để xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tích cực vị trí, vai trò của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và công tác được giao.

- Lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể quần chúng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và xây dựng nhà trường.

- Chi bộ giao cho chi uỷ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường.

2.5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xây dựng cấp uỷ chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư chi bộ phải là cán bộ lãnh đạo của nhà trường, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Cấp uỷ chi bộ thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ chi bộ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

- Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

3 . Tổ chức:

- Ban chi ủy: Là cơ quan thường trực để giải quyết các công việc của chi bộ, tổ chức họp và ra nghị quyết theo qui định của điều lệ Đảng,thực hiện các  chức năng nhiệm vụ theo qui định của điều lệ Đảng.

- Chi bộ được phân làm 02 tổ đảng, mỗi tổ có 01 đảng viên làm tổ trưởng.Trách nhiệm, quyền hạn của tổ trưởng thực hiện theo mục 1 phần II của qui chế này.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

1. Chi uỷ

- Chi uỷ thay mặt chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của nhà trường. Mọi chủ trương, công tác lớn của nhà trường đều phải được chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.

- Chi uỷ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trách nhiệm của nhà trường và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường.

- Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi uỷ đột xuất.

2. Bí thư, Phó Bí thư

- Bí thư là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của chi uỷ nếu không có điều kiện tổ chức họp ban chi ủy và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.

- Phó Bí thư phụ trách phần công việc được bí thư phân công. Phó Bí thư  thay Bí thư giải quyết công việc và kí các văn bản khi Bí thư đi vắng nếu được Bí thư uỷ quyền.

3. Chi ủy viên

- Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.

- Chi ủy viên có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.

- Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và nhà trường; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

4.Tổ trưởng tổ đảng:

Các tổ trưởng tổ đảng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ tại tổ đảng mình phụ trách,chịu trách nhiệm về diễn biến tư tưởng của đảng viên trong tổ, tổ chức họp tổ và báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ sau khi tổ chức họp.

5. Đảng viên:

 Thực hiện nghiêm túc, triệt để nghị quyết của chi bộ, tổ đảng, điều lệ đảng, gương mẫu và vận động tổ chúng quần chúng thực hiện tốt nghĩa vụ lao động.

III. QUAN HỆ CỦA CHI UỶ VỚI HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

- Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa chi ủy và Hiệu trưởng nhà trường là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo  nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Chi uỷ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của chi ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.

- Chi uỷ đảm bảo và tạo điều kiện để Hiệu trưởng nhà trường thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Hiệu trưởng nhà trường thường xuyên báo cáo với chi uỷ và chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ thời gian tới của nhà trường. Chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.

- Hiệu trưởng nhà trường đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để chi uỷ thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ đối với mọi hoạt động của nhà trường.

- Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết ngay nhưng bí thư hoặc cả ban chi ủy đi vắng, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện và báo cáo với chi bộ trong phiên họp gần nhất. Nếu tại nhà trường có chi ủy viên ở nhà hiệu trưởng phải báo cáo chi ủy viên để xin ý kiến chỉ đạo.

- Chi uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ huyện Lục Yên. Chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chế này được phổ biến đến các đồng chí đảng viên, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường để được quán triệt và tổ chức thực hiện.

Quá trình thực hiện, chi ủy và chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Quy chế này có hiệu lực từ khi ban hành cho đến hết nhiệm kỳ chi bộ 2010-2015.   

Nơi nhận:  

- Huyện ủy Lục Yên (báo cáo);

- Cấp ủy chi bộ (chỉ đạo và thực hiện);

- HT, các PHT (p/hợp);                         

- Các tổ chức đoàn thể (thực hiện);

- Đảng viên chi bộ (thực hiện);

- Lưu: CB.

 

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Quang Thủy

 

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay41
mod_vvisit_counterHôm qua95
mod_vvisit_counterTuần này221
mod_vvisit_counterTháng này3558
mod_vvisit_counterTổng cộng511354

Đang truy cập: 8

Hỗ trợ Yahoo


TIN MỚI NHẤT

Học và làm theo Bác

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIÊN

Bạn chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2015 theo phương án nào
 

LIÊN KẾT

nha dep-- biet thu-- kien truc

thiet ke kien truc

  BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI