Trang chủ Kế hoạch Chuyên môn KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Email In PDF.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

 

Số:  39/KHBDTX-TrHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                     Lục Yên, ngày 26  tháng 08  năm2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.

Căn cứ kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 06 năm 2013 của Sở Giáo dục & Đào tạo Yên Bái về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014

Căn cứ Kế hoạch năm học 2013-2014 của trường THPT Hồng Quang; căn cứ trình độ chuyên môn của giáo viên trong Nhà trường;

Trường THPT Hồng Quang lập Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. 1. Thuận lợi

          Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chi bộ đảng, Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

          Đội ngũ giáo viên Nhà trường trẻ, nhiệt tình, đều đạt chuẩn và trên chuẩn yêu cầu của cấp học, nhiệt tình trong công tác và đặc biệt là ý thức tự học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cao.

        Giáo viên tiếp cận và ứng dụng nhanh những thành tựu của khoa học kĩ thuật vào giảng dạy đặc biệt là ƯDCNTT.

1.2. Khó khăn

          Một số giáo viên của Nhà trường mới vào nghề dạy học còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy.

          Nhiều giáo viên xa gia đình phải ở nhà công vụ của Nhà trường, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

          Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu nhu cầu dạy và học.

          Trường đóng trên địa bàn vùng khó khăn của huyện Lục Yên nên việc gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn, các thầy cô có kinh nghiệm ở trường bạn còn gặp nhiều khó khăn, khó thực hiện.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA VIỆC HỌC TẬP TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Về kiến thức

          Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

          Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của trường, của Sở.

          Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo quy định

2.1.2. Về kĩ năng

        Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2013-2014, cấp THPT, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.

2.1.3. Về thái độ

          Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục.

2.2. Phương châm bồi dưỡng

          Tích cực, tự giác, cầu thị, hiệu quả cao

2.3. Hình thức bồi dưỡng

- Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

- Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

- Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

- Thông qua các hội nghị hội thảo chuyên đề cấp liên trường,... để thống nhất và củng cố cho nội dung tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại chỗ.

          - Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, hội thảo của tổ chuyên môn, nhà trường.       

-  Khuyến khích cán bộ, giáo viên đi học tập trên chuẩn.

2.4.  Thời gian bồi dưỡng

          Tháng 7 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014

2.5. Tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng          

          - Theo tài liệu chung của bộ giáo dục và đào tạo, sở giáo dục biên soạn và phát hành.

          - Tự sưu tầm tài liệu ở sách báo, trên mạng, các tài liệu liên quan khác.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

3.1. Khối kiến thức bắt buộc:

3.1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học,  khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.

          - Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học : 10 tiết

          - Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết

(Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng của Sở GD&ĐT cho cấpTHPT)

3.1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (báo gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện), khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể:

          Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học.

         - Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 8 tiết

          - Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 10 tiết

          - Ứng dụng CNTT trong dạy học: 10 tiết;

          - Giáo dục hòa nhập: 2 tiết

3.2. Khối kiến thức tự chọn: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoản 60 tiết/năm học/giáo viên.

          Trong 4 mô đun tự chọn/năm học của giáo viên:

- Nhà trường lựa chọn 01 môn đun bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên của trường: THPT 11: Chăm  sóc, hỗ trợ tâm  lí học sinh THPT nữ,  học sinh THPT  người  dân  tộc thiểu số      

a. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh THPT

b. Chăm  sóc,  hỗ trợ  tâm  lí học  sinh  nữ,  học  sinh THPT  người dân tộc thiểu số.

- Tổ chuyên môn lựa chọn 01 mô đun là nội dung bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ (có phụ lục đính kèm).

- 02 mô đun còn lại do mỗi giáo viên tự chọn để bồi dưỡng (có phụ lục đính kèm)..

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

4.1. Thực hiện theo đúng các điều từ điều 12-15 thuộc chương III của Qui chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Hình thức đánh giá:

- GV viết báo cáo quá trình BDTX trong năm học của mình, tự đánh giá.

- Tổ chuyên môn theo dõi, thẩm định kết quả BDTX của GV trong tổ

- Hội đồng khoa học, tổ cốt cán của nhà trường đánh giá kết quả bồi dưỡng của từng GV.

4.3. Thang điểm đánh giá:

Các nội dung bồi dưỡng được đánh giá theo thang điểm 10 (có thể cho điểm lẻ 0,5).

          Lưu ý: Đối với các Mô đun tự chọn: Kết quả đánh giá là điểm bình quân của 4 Mô đun thực hiện trong năm học. Đánh giá kết quả từng Mô đun theo quy trình: CBQL, giáo viên tự đánh giá, Tổ chuyên môn đánh giá, Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá.

          - Kết quả xếp loại: Điểm của nội dung (bắt buộc và tự chọn) có giá trị như nhau, kết quả xếp loại là điểm trung bình cộng của 3 nội dung bồi dưỡng để xếp loại hoàn thành chương trình BDTX của năm học của giáo viên.

          - GV, TCM nộp toàn bộ minh chứng để nhà trường  lưu trữ, bảo quản đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đánh giá xếp loại BDTX  giáo viên để phục vụ cho việc thanh thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.

4.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

          Sau khi có kết quả đánh giá BDTX của từng giáo viên. Hiệu trưởng sẽ ra Quyết định công nhận kết quả BDTX giáo viên thuộc đơn vị và lập tờ trình (kèm theo danh sách giáo viên) đề nghị sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận theo qui định tại điều 15 của qui chế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Trách nhiệm của lãnh đạo Nhà trường

- Tổ chức triển khai thực hiện BDTX theo kế hoạch của trường, sở;

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp kế hoạch bồi dường về Sở GD&ĐT đúng thời gian theo quy định

- Thành lập tổ cốt cán của trường gồm Ban giám hiệu, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, các tổ trưởng tổ chuyên môn, một số giáo viên có chuyên môn vững làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định (trước ngày 10/5/2014).

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

5.2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, được phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX và của nhà trường.

- Mỗi GV đăng ký chuyên đề, mô đun thích hợp, nội dung tự bồi dưỡng Nhà trường sẽ nghiệm thu vào cuối năm học 2013-2014  

- Hoàn thành đầy đủ thời lượng bồi dưỡng đối với từng nội dung bồi dưỡng theo qui định.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5.3. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Tổ cốt cán thường xuyên trao đổi, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch, đặc biệt quan tâm tới những giáo viên mới vào nghề, giáo viên còn ít kinh nghiệm.

- Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm các trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Huệ, THPT Bảo Yên số 1 tỉnh Lao Cai, ….

- Giáo viên tự bồi dưỡng, kết hợp với trao đổi trong tổ chuyên môn, giải đáp thắc mắc. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trực tiếp duyệt kế hoạch và đôn đốc thực hiện. Các kiến thức về xã hội phục vụ giảng dạy, kết hợp bồi dưỡng theo tổ chuyên môn và tự học của cán bộ, giáo viên mọi vướng mắc trao đổi tổ cốt cán, báo cáo BGH để giải quyết.

- Bồi dưỡng về phương pháp dạy học: Thông qua tổ chuyên môn, tổ chức dự giờ, thăm lớp theo các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy để rút kinh nghiệm, vận dụng vào giảng dạy.

- Đối với nội dung bồi dưỡng 2: GV đăng ký theo từng tuần vào thứ sáu nội dung thực hiện tuần sau với tổ chuyên môn

- Mời các chuyên viên phòng GDTrH Sở GD&ĐT Yên Bái tập huấn cho CBGV về chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; ra đề kiểm tra chất lượng giáo viên vào cuối năm học

Tổ chức nghiệm thu báo cáo BDTX giáo viên vào cuối tháng 4/2014. Tổng kết công tác bồi dưỡng cuối tháng 5 năm 2014.

VI. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể:

Tháng

Nội dung

Thành phần

Người thực hiện

7/2013

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở giáo dục và đào tạo, các lớp bồi dưỡng chính trị của huyện Lục Yên

- Tự bồi dưỡng

Cán bộ giáo viên, nhân viên

Giáo viên

- Sở GD&ĐT

- Huyện ủy Lục Yên

8

- Học tập Chỉ thị,  nhiệm vụ năm học

- Làm kế hoạch BDTX, đăng ký ND BDTX

- Tự bồi dưỡng

Cán bộ giáo viên, nhân viên

Giáo viên

- BGH

- Cán bộ giáo viên, nhân viên

9

- Bồi dưỡng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

- Hoàn thành phê duyệt kế hoạch BDTXGV, TCM

- GVCN lớp, GV mới tuyển dụng, GV hợp đồng

- BGH, TTCM

- BGH, TTCM

- Tổ cốt cán của trường, Hội đồng KH

10

- Bồi dưỡng thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng

- GV lập kế hoạch BDTX

Toàn bộ giáo viên

Giáo viên

Tổ cốt cán của trường

Giáo viên

11

 - Giao lưu, dự giờ học hỏi kinh nghiệm trường THPT Bảo Yên 1, TTGDTX Hồ Tùng Mậu

  - Tự bồi dưỡng

- Giáo viên được phân công

- Giáo viên

BGH, TCM

12

- Hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

- Giao lưu, dự giờ học hỏi kinh nghiệm trường THPT Chu Văn An

Hoàn thành SKKN, chấm SKKN

- Toàn thể giáo viên

- Giáo viên được phân công

- BGH, TTCM

GVDG

Mời chuyên viên sở GD&ĐT

- BGH, TCM

- BGH, TTCM

- GV, Hội đồng KH

1/2014

Bồi dưỡng kỹ năng soạn giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

Tự bồi dưỡng

- Toàn thể giáo viên

Tổ cốt cán của trường

2

Giao lưu, dự giờ học hỏi kinh nghiệm trường THPT Nguyễn Huệ

- Giáo viên được phân công

BGH, TCM

3

Tự bồi dưỡng

Tổ chức thi thiết kế giáo án điện tử cấp trường

Giáo viên

Giáo viên, TCM

Tổ cốt cán của trường

Chuyên môn, CĐ, Đoàn TN

4

Tự bồi dưỡng

GV, TCM báo cáo kết quả bồi dưỡng, thẩm định BC ở tổ CM

- Giáo viên

- BGH, TTCM

Tổ cốt cán của trường

5

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả BDTX của GV

Tổng kết, đánh giá công tác BDTX năm học 2013 – 2014(trước ngày 10/5/2014).

- Hội đồng KH

- Toàn thể Hội đồng nhà trường

BGH, HĐKH

Tổ cốt cán của trường

- CBGV, NV

 

 

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN BÁI

Người lập Kế hoạch

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Đã ký

 

 

Nguyễn Xuân Tuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

ĐĂNG KÝ

NỘI DUNG BDTX CỦA GIÁO VIÊN THEO TỔ CHUYÊN MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

PHƯƠNG PHÁP

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

1

         

2

         

3

         

4

         

5

 

 

     

 

Phụ lục 2

BẢNG THỐNG KÊ NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2013 - 2014

STT

Mã modun

NỘI DUNG

Tổng

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tổng cộng

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay41
mod_vvisit_counterHôm qua95
mod_vvisit_counterTuần này221
mod_vvisit_counterTháng này3558
mod_vvisit_counterTổng cộng511354

Đang truy cập: 8

Hỗ trợ Yahoo


TIN MỚI NHẤT

Học và làm theo Bác

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIÊN

Bạn chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2015 theo phương án nào
 

LIÊN KẾT

nha dep-- biet thu-- kien truc

thiet ke kien truc

  BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI