Trang chủ Đảng - Đoàn thể Chi Bộ Đảng Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Email In PDF.

HUYÊN UỶ LỤC YÊN

    CHI BỘ TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

 

Số:…./KH-CBTrHQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    

Động Quan, ngày 9 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/BPGV ngày 13/1/2014 của bộ phận giúp việc cấp huyện Lục Yên về việc học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Chi ủy chi bộ trường THPT Hồng Quang xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên liên tục, tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các Chi bộ; của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên.

2. Yêu cầu

-  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên về học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ, các đoàn thể. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, đoàn thể.

- Kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập và liên hệ thực hiện.

- Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong giao tiếp hằng ngày với học sinh; gần học sinh, vì học sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đặc biệt chú trọng mối quan hệ với quần chúng nơi công tác, gắn với thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2. Những công việc cụ thể cần thực hiện.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các tổ chức đoàn thể trong trường tiến hành quán triệt các nội dung đến mọi đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

- Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập các tổ chức đoàn thể đưa các nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung hoạt động của tổ chức đoàn thể.

- Phát huy tính chủ động và sáng tạo của các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng đưa các nội dung giáo dục và những bài học về “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị” phù hợp, thiết thực với đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ 2014

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại đơn vị.

1.1. Hình thức tổ chức

- Định kỳ sinh hoạt Chi bộ, người đứng đầu các buổi tọa đàm phải chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cho đảng viên.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng cho cán bộ đảng viên, băng rôn, khẩu hiệu

          - Bản tin nội bộ, website của đơn vị

          - Thông qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ;

- Thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên.

- Nội dung học tập cụ thể và biện pháp thực hiện trong từng tháng, từng thời điểm cho phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

1.2. Thời gian thực hiện:

- Tháng 2/2014: quán triệt, triển khai học tập, thảo luận và xác định các nội dung trọng tâm, các công việc cụ thể cần học tập và biện pháp thực hiện trong năm 2014.

- Tháng 3 đến tháng 9/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách dân chủ trong tư tường và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ giảng viên, đảng viên Nhà trường.

- Tháng 10 đến tháng 12/2013: cán bộ, giảng viên, đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

1.3. Tài liệu học tập

           - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

          - Tài liệu: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

          - Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối Chi ủy Chi bộ:

          - Tiếp tục triển khai việc học tập các chuyên đề về Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ  mỗi tháng một lần

          - Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình hành động, phối hợp với chính quyền nghiêm túc thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014.

          2. Đối với tổ giúp việc:

          - Phối hợp với các tổ chức, Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2014 theo yêu cầu của cấp ủy.

          Tổ chức cho cán bộ đảng viên và quần đăng ký nội dung Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014.

Trên đây là một số nội dung triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm 2014. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

 

 

Nơi nhận:

     - Huyện ủyLục Yên (để b/c)

     - Lưu:CB

 

TM. BAN CHI UỶ

BÍ THƯ

 

 

 

            TRẦN QUANG THUỶ

 

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay41
mod_vvisit_counterHôm qua95
mod_vvisit_counterTuần này221
mod_vvisit_counterTháng này3558
mod_vvisit_counterTổng cộng511354

Đang truy cập: 8

Hỗ trợ Yahoo


TIN MỚI NHẤT

Học và làm theo Bác

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIÊN

Bạn chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2015 theo phương án nào
 

LIÊN KẾT

nha dep-- biet thu-- kien truc

thiet ke kien truc

  BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI